Magdalena Wołkowicz - Life Advisor & Coach

Zindywidualizowana edukacja. 
Towarzyszenie w rozwoju osobistym i zawodowym.
Doradztwo i mentoring biznesowy.

kontakt:
Magdalena Wołkowicz

telefon:
0-608-321-293

e- mail:
magdalena.wolkowicz@lifeadvisor.eu

skype:
lifeadvisor

facebook:
lifeadvisor Magdalena Wołkowicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coaching jest jak proces produkcji wina.
Najpierw dojrzewają winogrona, potem fementują pod kontrolą w beczkach, aż w końcu cieszą smakiem szlachetnego trunku!
DOJRZEWANIE - to cel nad którym pracuję z Klientem - FERMENTACJA -  to czas realizacji i zmagań  -
DEGUSTACJA - czas cieszenia się  smakiem sukcesu!                                                                          
   Home      O mnie      Jak pracuję
 
Life Advisor - to po polsku opiekun, doradca życiowy, który wykorzystuje różne techniki w pracy z Klientem, aby pomóc mu w dokonaniu zmian w życiu w taki sposób, w jaki tego oczekuje i uzyskaniu założonego efektu.

Life Advisor pomaga nie tylko w odkrywaniu problemów, precyzowaniu celu, rozwijaniu kompetencji czy uzyskiwania świadomości mechanizmów, którymi kieruje się Klient w życiu, ale także towarzyszy w przechodzeniu przez cały proces zmiany i prowadzi do osiągnięcia sukcesu.
Life Advisor może pracować z problemami "wewnętrzmymi" klienta np. lękiem społecznym, problemami w kominikacji, a także nad realizacją konkretnego celu np. chcę zmienić pracę, jak również nad problemami "zewnętrznymi" np. remoncie mieszkania.
Często pracując nad złożonymi celami istnieje możliwość konsultacji ze specjalistami  w danej dziedzinie (prawnikiem, psychiatrą, inżynierem budowlanym, architektem).

W mojej pracy z Klientem opieram się na modelu "osobistej relacji", która zakłada:
 
·        wzajemne zaufanie (life advisor w pełni akceptuje klienta, nie ocenia, szanuje a klient ufa, że to co life advisor mu proponuje jest dla jego dobra)
 
·        wzajemne partnerstwo (klient nie jest „przedmiotem” oddziaływań life advisora ale partnerem, do którego należy ostatnie słowo w sprawie tego, do czego chce dążyć, jaki konkretny cel chce zrealizować oraz w jaki dokładnie sposób)
 
·        jasne zasady wspópracy zdefiniowane na samym początku przez obie strony tzw. kontrakt (z tym, że life advisor odpowiada za wspieranie klienta, monitorowanie postępów, pogłębianie efektów uczenia się, a klient odpowiada za wdrażanie ustalonych działań)
 
·         bycie i działanie z klientem (jeśli klient wyraża taką potrzebę pewne działania możemy realizować wspólnie, life advisor może pokazywać i instruować w sytuacjach realnych i towarzyszyć klientowi w stresujących dla niego mmentach)
 
Model „osobistej konsultacji” bazuje na trzech etapach zgodnych z procesem „produkcji” wina:
 
·      DOJRZEWANIE - poznawanie klienta przez autentyczne słuchanie i dążenie do zrozumienia tego, co chce powiedzieć klient, z jakim problemem przyszedł. Doprecyzowaniu tego, co jest ważne w tej chwili dla klienta, nad czym chce pracować i jak chciałby to zrobić. Pomocy w identyfikacji i rozwiązaniu ewentualnych konfliktów wewnętrznych klienta, dotyczących spodziewanej zmiany.
 
·         FERMENTOWANIE – to czas wspierania klienta w wypracowywaniu nowych lub doskonaleniu już posiadanych przez klienta kompetencji i wzorców działania, które mogą być pomocne w realizacji jego pragnień. To także okres wspierania klienta we wdrażaniu w życie zaplanowanych zmian i realizacji wybranych przez niego celów.
 

·         DEGUSTACJA – delektowanie się wspólnie z klientem, osiągniętym sukcesem, wprowadzoną w życie zmianą. Ten etap celebracji jest ważny ponieważ buduje w kliencie poczucie sprawczości, wartości i motywacji do podejmowania kolejnych wyzwań.

 
Techniki które stosuję w swojej pracy life advisora, w zależności od rodzaju problemu i potrzeb klienta:
 
Coaching - pomoc w dokonywaniu zmian, rozwoju kompetencji i umiejętności w sposób wybrany przez Klienta, do poziomu jakiego klient oczekuje i towarzyszenie w podążaniu w kierunku, w którym klient chce kroczyć. Coaching pomaga w odkrywaniu istotnych przyczyn różnych zachowań i stanowi punkt wyjścia do wypracowywania nowych rozwiązań aby wprowadzić szybką i trwałą zmianę. Opiera się na całkowitej akceptacji pragnień klienta i przekonaniu, że to klient "wie", ma gotowe rozwiązania "w sobie", tylko coach pomaga mu je odkryć i towarzyszy w pracy nad celem jednak ciężar działań leży przede wszystkim po stronie klienta.
 
Coaching może być bezpośredni (na spotkaniach indywidualnych), telefoniczny i e - mailowy. Istnieje możliwość wyboru przez klienta coachingu grupowego, jednak stanowi on tylko element wspierający indywidualny proces coachingowy

 
Mentoring / doradztwo - przekazywanie wiedzy i doświadczenia życiowego, w opraciu o udzielanie rad, pokazywanie gotowych, sprawdzonych rozwiązań, kierowanie i nadzór.  Praca z mentorem najczęściej służy rozwojowi klienta w danej dziedzinie np, doradztwo zawodowe (w poszukiwaniu lub zmianie pracy), doradztwo biznesowe (w zakładaniu własnej działalności, budowaniu strategii itp).
 
Tutoring / nauczanie - pomoc w nauce, edukacji, pogłębianiu wiedzy na różne tematy, polegający na przekazywaniu wiedzy w relacji nauczyciel - uczeń. Tutoring pomaga w zmianie dając klientowi nową wiedzę na temat zachowań, stereotypów, metod rozwiązywania problemów. Opiera się na przekonaniu, że to tutor "wie", a klient chce się nauczyć. Pracujemy z klientem na poszerzeniu wiedzy dotyczącej interesujących klienta obszarów np. umiejetności interpersonalnych, rodzicielskich, marketingu, zachowań społecznych itp.
 
Trening - to proces zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez studiowanie, doświadczenia i wdrażanie. Trener z definicji jest ekspertem i przebieg treningu wymaga nastawienia na specyficzne umiejętności zdobyte w celu osiągania natychmiastowych rezultatów. Trener przychodzi z gotowymi, zaplanowanymi ćwiczeniami i krokami. Opiera się na wzajemnej pracy i ćwiczeniach z Klientem  np. jeśli trenujemy rozmowę kwalifikacyjną.
  
Mediacje - dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej i bezstronnej – mediatora. Jest to pośredniczenie w sporze, mające na celu pomoc (dwóm lub więcej) stronom w osiągnięciu porozumienia. W przypadku postępowania karnego dodatkowym celem mediacji jest zadośćuczynienie, naprawa wyrządzonej szkody (w bardzo trudnych s przypadkach współpracuję z kuratorem i certyfikowanym mediatorem).
 
Consulting - zapewnia ekspertyzę problemu i znajduje jego rozwiązanie, pomaga także w rozwoju przedsięwzięć jako całości. Konsultanci towarzyszą klientowi w całym procesie rozwiązywania podjętego konkretnego zadania (np. przeprowadzenie remontu mieszkania). W zależności od rodzaju i wagi problemu do współpracy włączam konkretnych specjalistów np.inżynierów budowlanych, architektów, jeśli np. problemem kliena jest strach przed remontem, który musi przeprowadzić w domu.
 
Hostowane na o12.pl