Magdalena Wołkowicz - Life Advisor & Coach

Zindywidualizowana edukacja. 
Towarzyszenie w rozwoju osobistym i zawodowym.
Doradztwo i mentoring biznesowy.

kontakt:
Magdalena Wołkowicz

telefon:
0-608-321-293

e- mail:
magdalena.wolkowicz@lifeadvisor.eu

skype:
lifeadvisor

facebook:
lifeadvisor Magdalena Wołkowicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coaching jest jak proces produkcji wina.
Najpierw dojrzewają winogrona, potem fementują pod kontrolą w beczkach, aż w końcu cieszą smakiem szlachetnego trunku!
DOJRZEWANIE - to cel nad którym pracuję z Klientem - FERMENTACJA -  to czas realizacji i zmagań  -
DEGUSTACJA - czas cieszenia się  smakiem sukcesu!                                                                          
   Home      Publikacje      coaching
 

COACHING, JAKO NARZĘDZIE PRACY Z KOBIETAMI NIEAKTYWNYMI ZAWDOWO NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU PARP - „KOBIETY KOBIETOM”* ORAZ INNYCH PROJEKTÓW ZWIAZANYCH Z AKTYWIZACJĄ.

*„KOBIETY KOBIETOM” - ROZWÓJ I WSPARCIE KOBIECEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, CZĘŚĆ PROGRAMU EUROPEJSKIEGO: NETWORK OF FEMALE ENTREPRENEURSHIP AMBASSADORS

   Streszczenie
  
W artykule przedstawiono wnioski dotyczące wykorzystania coachingu indywidualnego  i grupowego, 
   jako kluczowego narzędzia dla organizacji, realizujących projekty związane z promocją przedsiębiorczości
   kobiet. Omówiono je na przykładzie programu „Kobiety Kobietom” realizowanego przez PARP i porównano
   z innymi projektami aktywizacyjnymi.
 
   Przytoczono główne tematy poruszane przez klientki na spotkaniach coachingowych, oraz ich wrażenia
   dotyczące przydatności takich spotkań w procesie zakładania własnej działalności oraz wychodzenia z
   bezrobocia. Przedstawiono efekty wykorzystania coachingu jako narzędzia sukcesu we wspomnianych
   projektach.

ABSTRACT:
The article presents conclusions concerning the use of individual and group coaching, as a key tool for organisations realizing projects associated with the promotion of enhancing resourcefulness business initiatives by women. Discussion was based on the program "Women to Women” carried out by PARP and compared with other activization programs. Issues discussed include: the main topics raised by clients at coaching meetings and their impressions concerning the suitability of such meetings in the process of setting up a business and leaving unemployment. The effects of using coaching as a tool for success in the referenced projects were also presented.

1. Informacje ogólne o projekcie

We wrześniu 2009 r. Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie rozpoczęły realizację wspólnego projektu zatytułowanego „Kobiety Kobietom” (ang. Women for Women), którego głównym celem było wsparcie i rozwój kobiecej przedsiębiorczości. Działania te zostały podjęte w ramach programu: Network of Female Entrepreneurship Ambassadors.

Inicjatywa powołania Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet jest wyrazem polityki Unii Europejskiej służącej zapewnieniu, jak najbardziej korzystnych warunków do rozwijania przedsiębiorczości. Jedynie 34% firm jest prowadzonych przez kobiety, stąd szczególny nacisk na pomoc tej grupie.

Europejska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet ma na celu zachęcanie kobiet, zarówno tych aktywnych zawodowo, jak i tych pozostających bez zatrudnienia, do podjęcia decyzji o założeniu własnego biznesu. Ambasadorowie to przedsiębiorcy, którzy już odnieśli sukces i poprzez swoje wsparcie, wymianę doświadczeń, a przede wszystkim coaching, mają inspirować i pomagać kobietom w tworzeniu, i rozwijaniu ich własnych firm.

Pośrednio działania takie mają podnosić poczucie wartości i utwierdzać w przekonaniu, że prowadzenie własnej działalności może być satysfakcjonującą ścieżką kariery. Aktualnie ambasadorowie działają w 10 krajach Europy, a jest ich łącznie stu dwudziestu ośmiu.

 

2. Specyficzna rola Ambasadorów - Coachów

Ideą Komisji Europejskiej jest rozwój przedsiębiorczości wśród kobiet poprzez wykorzystanie coachingu rozumianego, jako indywidualna pomoc w rozwijaniu umiejętności i kompetencji dla osiągnięcia celu, jakim jest założenie, rozwój i prowadzenie własnej firmy.

Rolę coachów pełnią głównie właścicielki firm, zdecydowane inspirować i stymulować potencjał tkwiący w kobietach dla wykorzystania go do rozwoju przedsiębiorczości.

Są to osoby posiadające duże doświadczenie nie tylko w prowadzeniu biznesu, ale także zaangażowane społecznie, ponieważ ich aktywność i praca w projekcie nie jest finansowo wynagradzana. Relacje z coachem mają charakter indywidualny, a oprócz typowych spotkań rozwojowych ambasadorki i ambasadorzy biznesu pełnią rolę mentorów dzieląc się doświadczeniem wyniesionym ze swojej własnej działalności biznesowej.

Ambasadorki/coachowie tworzą sieć krajową, która stopniowo włącza się w sieć europejską skupioną na wspieraniu kobiecej przedsiębiorczości poprzez różnorakie akcje i wspólne działania.

W początkowej fazie polskiego projektu „Kobiety Kobietom” w Krakowie odbyło się trzydniowe szkolenie w zakresie coachingu, „Umiejętności coacha i mentora”, w których wzięli udział polscy ambasadorzy. Następnie swoje umiejętności coachowie/ambasadorzy doskonalili poprzez kontakty ze swymi podopiecznymi beneficjentami oraz wymianę doświadczeń w sieci.

 

Szkolenie opierało się na standardach ICF (International Coach Federation), Międzynarodowego Stowarzyszenia Coachów, które bazuje na modelu coachingu wielopoziomowego, odnoszącego się do różnych obszarów ludzkiego życia. Autorem tego modelu jest Robert Dilts – amerykański trener i coach.

 

Ambasadorowie mogli w ten sposób pogłębić następujące kompetencje coachingowe:

 • umiejętność budowania relacji (tworzenia atmosfery otwartości i zaufania, dopasowania się do klientów)
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej (udzielania informacji zwrotnej, aktywnego słuchania, dostosowania języka komunikacji do rozmówcy, zadawania odpowiednich pytań pogłębiających)
 • umiejętność wspierania, planowania i ustalania celów (definiowania, precyzowania, wyznaczania)
 • umiejętność rozpoznawania motywatorów  i motywacji ludzi (automatycznych sposobów podejmowania decyzji, wzmacniania kluczowych wartości i przekonań, zarządzania sobą w czasie).

Działania ambasadorek są koordynowane w Polsce przez projektodawców – Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
w Warszawie.

W ramach projektu są również wymieniane doświadczenia z innymi ośrodkami z Unii Europejskiej, realizującymi projekty Specific Action „EU Network of Female Entrepreneurship Ambassadors”

Polskimi Ambasadorami zostali w Warszawie:

 • Barbara Ołdakowska – Żyłka – coach i założycielka firmy doradczo – szkoleniowej Rajska Jabłoń oferującej zarówno coaching indywidualny i grupowy.
 • Danuta Jabłońska – ekspert w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i polityki spójności rozwoju regionalnego
 • Urszula Ciołeszyńska – ekonomistka i właścicielka Agencji Promocji Gospodarczej zajmującej się kompleksowymi usługami doradczymi związanymi z pozyskiwaniem środków finansowych i dotacji
 • Franciszek Zięba – ekonomista kierujący Europejską Akademią Planowania Finansowego, a także prezes zarządu kilku znanych przedsiębiorstw.

Ambasadorowie w Krakowie:

 • Małgorzata Michalska – właścicielka sieci cukierni i ciastkarni „Michalscy”
 • Emilia Tekieli – matka czworga dzieci założycielka i właścicielka firmy ZPH Tekieli, produkującej pędzle i szczotki
 • Elżbieta Hajoł – lekarz pulmonolog, prowadząca spółkę „Krak – Medyk”
 • Anna Kulinowska – prowadzi własną działalność związaną z projektowaniem i szyciem ubiorów
 • Krzysztof Wroński - przedsiębiorca

 

3. Beneficjentki projektu

Beneficjentkami polskiego projektu są wyłącznie pełnoletnie kobiety, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą. Mają one już konkretny pomysł na firmę, ale nie prowadziły jeszcze własnego biznesu, brakuje im wiedzy i determinacji, aby swe pomysły wcielić w życie.

Poszukiwania takich kobiet przeprowadzone były przede wszystkim w środowisku kobiet bezrobotnych, młodych matek i studentek, wiążących swą przyszłość z własnym biznesem. Beneficjantki zostały wyłonione na podstawie dwustopniowej rekrutacji.

·         selekcji na podstawie wypełnionych dokumentów aplikacyjnych, w których zawarte były elementy biznesplanu taki, jak np. szacowane koszta, przewidywany rozwój, ryzyka

·         rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatkami, podczas której sprawdzano poziom rozeznania rynku, posiadaniu odpowiednich umiejętności gwarantujących podjęcie działalności w ramach planowanej firmy

Z ponad 400 kandydatek do wzięcia udziału w projekcie, zostało zakwalifikowanych ostatecznie 60 osób. Powstały dwie grupy pilotażowe, trzydziestoosobowe w Warszawie i Krakowie. Warto podkreślić, że wszystkie beneficjentki były ogromnie zmotywowane do działań i nastawione na realizację celu, czyli otwarcie własnego biznesu.

 

4. Poszczególne etapy projektu

Do prowadzenia biznesu niezbędna jest podstawowa wiedza w tej dziedzinie, dlatego na początku projektu zaplanowano szkolenie zatytułowane „Moja praca, moja firma”. Podczas 132 godzin wykładów i warsztatów, kobiety nauczyły się nie tylko  jak krok po kroku założyć małe przedsiębiorstwo i wypełnić wszystkie niezbędne formularze, ale także poznały  podstawy rachunkowości, zarządzania, marketingu, technik sprzedaży, uwarunkowań prawnych, systemu ubezpieczeń, wymogów podatkowych. Poznały także możliwości finansowania: bankowego i pozabankowego (fundusze pożyczkowe, programy pomocowe) oraz zasady przygotowania dobrego biznes planu.

 

Po ukończeniu szkolenia beneficjentki przygotowywały, korzystając z pomocy konsultantów ośrodków Enterprise Europe Network, swoje biznes plany, które wprowadzały w życie pod „opieką” ambasadorów/coachów. Opieka przebiegała dwutorowo – beneficjentki mogły brać udział w coachingu indywidualnym, jak i grupowym, oraz uczestniczyć w spotkaniach mentorskich z osobami, które mają doświadczenie w prowadzeniu biznesu.

Podczas spotkań z mentorami, beneficjentki mogły zweryfikować sposoby realizacji swoich pomysłów biznesowych, niwelować słabe strony swoich projektów, wzmacniać mocne oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce.

 

5. Coaching indywidualny jako narzędzie indywidualnego rozwoju w projekcie

Dla osób zakładających firmę chęć rozwoju jest kluczowa, ponieważ zaangażowanie się w tworzenie przedsiębiorstwa wymaga nowych umiejętności i kompetencji. Nowa sytuacja, także dla rodziny, wiąże się ze stresem i niepewnością, lękami, blokadami i obawami. Bezrobotna kobieta, dotąd „siedząca” w domu nagle z niego znika. Młoda mama, musi rozwiązać problem opieki nad dzieckiem i poradzić sobie z rozłąką. Często bliscy, domownicy nie radzą sobie z przejmowaniem nowych obowiązków, co powoduje napięcia i zwątpienie w słuszność podjętej decyzji o założeniu własnego biznesu.

 

Spotkania beneficjentek z coachem służyły:

·         odkrywaniu i urzeczywistnianiu własnego potencjału beneficjentek,

·         rozwijaniu długotrwałej automotywacji;

·         przekazywaniu informacji zwrotnych budujących samoświadomość uczestniczek,

·         poznawaniu własnych mocnych i słabych stron

·         wspieraniu w podjętych wyzwaniach;

·         stymulowaniu kreatywności i przedsiębiorczości

 

Kobiety zdawały sobie sprawę ze swoich obaw i problemów, dlatego chętnie korzystały z coachingu indywidualnego. Efekt procesu wzmacniał fakt, że ambasadorowie/coachowie sami mieli doświadczenia w prowadzeniu działalności i problemów pojawiających się na początku drogi.

 

Najczęściej powtarzające się tematy, z którymi beneficjentki przychodziły na sesje coachingu to;

·         odnalezienie się w podwójnej roli matki i właścicielki firmy

Dla wielu kobiet podwójna rola była trudna do pogodzenia, zwłaszcza, że ich biznes był w początkowej fazie rozwoju. Wymagał wielu wizyt w urzędach, pracochłonnych ustaleń związanych z trybem działania przedsiębiorstwa, podjęcia działań marketingowych. Młode firmy wymagają inwestycji głównie „czasowej” i najczęściej nie mają możliwości kupienia pewnych usług np. niani, osoby pomagającej w prowadzeniu domu, sekretarki w firmie.

·         zarządzanie sobą w czasie

Zakładające biznes kobiety dość często przeżywają rozczarowanie na początku swojej drogi. Ich wizja właścicielki firmy, która pracuje na swoich warunkach, ma czas dla rodziny szybko rozmija się z rzeczywistością i okazuje się, że firma wymaga więcej energii i czasu niż etat.

Częściej na początku rozwoju działalności lepiej radziły sobie kobiety mające dwoje lub troje dzieci, ponieważ pomagała im dobra organizacja pracy, większe doświadczenie związane z zarządzaniem domem. Dla wielu kobiet nowym zadaniem było ustalanie priorytetów.

 

·         radzenie sobie z brakiem wsparcia w rodzinie

Aspiracje kobiet są często torpedowane przez najbliższych i rodzinę. Kobieta musi więc radzić sobie z własnymi obawami, a dodatkowo ze złośliwymi uwagami męża, dzieci, rodziców czy teściów. Znacznie lepiej wygląda wsparcie udzielane przez najbliższych, kobietom 50+

·         wzmocnienie samomotywacji

Bardzo pomocne dla początkujących bizneswoman jest przyjrzenie się własnym możliwościom, kompetencjom, zdanie sobie sprawy z pełni własnego potencjału, talentów i zdolności.

·         rozwijanie asertywności

Kobiety bardzo pragną trenować umiejętność stawiania granic. Rozwijanie asertywności jest przydatne zarówno w relacjach domowych jak i w zarządzaniu firmą, przy negocjacjach, rozmowach w urzędach i później we współpracy z konkurencją.

·         wytyczanie priorytetów

Po założeniu firmy kobiety często pragną raz jeszcze przyjrzeć się, co jest dla nich najważniejsze. Czasem zmienia się hierarchia wartości. Jednak z perspektywy zawsze dostrzegają pozytywy z prowadzenia własnej działalności i możliwości decydowania

Np. firma przestaje być tylko sposobem zarabiania pieniędzy a staje się ważnym czynnikiem potwierdzającym dumę ze swoich osiągnięć, tym samym rośnie poczucie własnej wartości.

·         rozwiązywanie problemów związanych z efektywnością firmy

Tu często coaching powinien być wspierany mentoringiem. W pionierskim okresie kobietom często brakuje wiedzy z podstaw zarządzania, marketingu i PR i tu właśnie świetnie się sprawdzają ambasadorzy/coachowie, ludzie, którzy rozumieją problemy biznesu i mają już ogromną wiedzę ze wspomnianych obszarów. Dodatkowo w projekcie „Kobiety Kobietom” była możliwość konsultacji ze specjalistami w w/w dziedzinach.

·         jak odpoczywać i ładować akumulator

To kluczowy problem kobiet, które są ambitne i nie łatwo rezygnują z perfekcji
w domu i w pracy. Tutaj rolą coacha jest wsparcie w ustaleniu hierarchii wartości, właściwego planowania i zarządzania czasem, stawiania sobie granic, aby nie dopuścić do zmęczenia i wypalenia, a tym samym utraty zapału do działań i rozwoju firmy.

·         relacje z partnerem biznesowym

Dopiero w praktyce okazuje się, że serdeczna przyjaciółka niekoniecznie musi być dobrą partnerką w biznesie. Uświadomienie sobie, że gwarancją sukcesu jest dobranie odpowiednich współpracowników, umiejętność stawiania granic, wydaje się dla rozwiązania tego problemu kluczowe.

·         dalszy rozwój własnego biznesu

Budowanie wizji i strategii firmy może być wspomagane odkrywaniem wartości, które kierują właścicielką oraz przyjrzeniem się jej długofalowym celom.

 

Można powiedzieć, że coaching w tym projekcie stanowił główny „napęd” do realizacji marzeń o własnym biznesie. Taki wniosek można wysnuć na podstawie opinii uczestniczek spotkań, których fragmenty cytujemy poniżej:

Nigdy bym nie pomyślała, że te spotkania, mogą tyle mi dać. Coach, z którym pracowałam potrafił dotrzeć do mnie tak, aby w żadnym wypadku nie urazić, a dosyć jasno i klarownie pokazać, gdzie są moje słabe punkty, nad którymi trzeba pracować. Uświadomiłam sobie moje mocne strony, co oczywiście od razu uskrzydla i daje wiarę. Nie raz przychodziłam na spotkanie pełna zwątpienia w to, co robię, a wychodziłam z nadzieją i nowymi pomysłami!

Takie spotkania coachingowe dają poczucie, że to co robimy ma sens, że warto próbować.

 

Spotkania z coachem rozwiewały wątpliwości, nabierałam przekonania, że jest sens prowadzenia własnego biznesu. Wspierały mnie również w podejmowaniu kolejnych decyzji związanych z moją firmą. Jedynie, czego mi zabrakło to chyba czasu, ponieważ zakładanie własnej działalności to jest temat rzeka, wciąż pojawiają sie nowe wątki.

Uważam, że przy coachingu najważniejsze elementy to: porozumienie
z coachem oraz tematy, które poruszamy. Chociaż często wszystko to wychodzi spontanicznie w rozmowie. To coach, poprzez pytania sprawiał, że nagle widziałam, co jest kluczowym dla mnie problemem. Nie raz okazało się, że jest to zupełnie, co innego niż mi się wcześniej wydawało!

 

Coach jest osobą, która daje mi ogromne wsparcie, działa pozytywnie na psychikę, rozumie mnie i ma czas i chęć wysłuchać. Często nie dostajemy tego od swoich bliskich, mimo że się starają, to często nie czują problemu.

 

Podobne zdanie o tym, że coaching w omawianym projekcie PARP, był jego istotnym elementem, wyraziła Barbara Bator coach beneficjentek.

W projekcie PARP-u najczęściej pracowałam z wykształconymi trzydziestolatkami, które po urlopach wychowawczych chciały założyć pierwszy biznes. Zwykle przed urlopem wychowawczym pracowały zaledwie w jednym przedsiębiorstwie. Ich doświadczenie zawodowe było, więc skromne i mało różnorodne. Żadna z moich klientek nie pełniła wcześniej ról kierowniczych.

Najczęstsze problemy, które dostrzegały w swoich przedsiębiorstwach dotyczyły obszaru zarządzania (zarządzanie sobą w czasie, podejmowanie decyzji, planowanie długoterminowe, marketing, organizacja sprzedaży towarów lub usług). Wynikało to w mniejszym stopniu z braku wiedzy, w znacznie większym, z braku doświadczenia.

Kobiety zachęcane do realizacji swojego celu poprzez podjęcie konkretnej akcji wykazywały się kreatywnością i poszukiwaniem niestandardowych rozwiązań. Same były często zdziwione własną pomysłowością i cieszyło je odkrywanie swojego potencjału. Rola coacha w tym miejscu sprowadzała się do wspierania klientek w budowaniu przekonań, że mogą sobie poradzić w nowej sytuacji. Przekonania (np. jestem do tego zdolna) nabierały znaczenia poprzez kolejne działania. Klientki uczyły się bardzo szybko i były chętne, aby szukać i próbować wielu różnych rozwiązań.

Idea coachingu mówiąca, że klient nie osiągnął jeszcze granicy tego, do czego jest zdolny - była bardzo pomocna w niwelowaniu lęków przed porażką i motywowaniu do pracy. Dla klientek istotne było uznanie, czyli docenienie na poziomie tożsamości, zdolności, która umożliwiła im przeprowadzenie ważnego działania lub wglądu.

Drugą grupę spraw stanowiły problemy domowe związane z nową rolą kobiety. Pogodzenie obowiązków z wychowaniem dziecka i prowadzeniem domu było dla wielu kobiet wyzwaniem. Młode matki często nie miały wsparcia wśród najbliższych. Niekiedy rola bizneswomen była wyśmiewana i stopowana. Niestety, często hamulcowymi były teściowe, rzadziej matki. Interesujące, że w większości przypadków mężowie próbowali włączać się w pionierskie początki działalności firmy. Przejmowali, większą niż dotychczas, część obowiązków domowych i służyli pomocą w sprawach technicznych (uruchomienie strony internetowej, remont lokalu, przewóz mebli, pakowanie).

We wspomnianym obszarze sesje coachingowe miały na celu wspierać klientki w dobrej organizacji czasu i efektywnym wykorzystaniu własnej energii. Niejednokrotnie ulgę przynosiła sama możliwość przyjrzenia się sobie podczas rozmowy z coachem, zobaczenia własnych problemów z różnych perspektyw.

 

6. Coaching grupowy jako skuteczne narzędzie synergii i motywacji

W omawianym projekcie „Kobiety Kobietom”, oprócz spotkań indywidualnych, odbywały się również grupowe sesje coachingowe.

Coaching grupowy jest metodą komplementarną w stosunku do coachingu indywidualnego. Podczas gdy w coachingu indywidualnym beneficjentki bazują przede wszystkim na własnym potencjale, który coach pomaga wydobyć, to w coachingu grupowym korzysta się z potencjału całej grupy oraz zjawiska synergii. Możliwość wymiany doświadczeń, wspólnego generowania rozwiązań problemów, stanowi największy atut coachingu grupowego. To współdziałanie daje efekty, które przewyższają sumę poszczególnych działań innych ludzi.

Coaching grupowy to metoda zmiany zachowań, postaw, a także osiągania wyznaczonych indywidualnych celów, oraz narzędzie silnie motywujące. Grupa coachingowa nie jest grupą terapeutyczną i nie służy rozwiązywaniu problemów osobistych. Daje natomiast możliwość poznania samego siebie oraz wglądu w sposób tworzenia przez nas relacji z innymi ludźmi.

 

W omawianym projekcie coaching grupowy odbywał się kilkakrotnie i miał na celu m.in.:

·         motywowanie do działań i rozwoju własnej firmy

·         poszukiwanie alternatywnych, nowych rozwiązań przydatnych w zarządzaniu własnym przedsiębiorstwem

·         doskonalenie umiejętności zarządzania potencjałem własnym
i współpracowników

·         rozpoznawanie własnych emocji i doskonalenie relacji z innymi;

·         wymianę doświadczeń i wykorzystanie potencjału grupy do poszukiwania efektywnych rozwiązań dla własnego biznesu;

·         rozpoznawanie ograniczeń i blokad utrudniających rozwój biznesu

·         wzajemne wsparcie emocjonalne.

 

Spotkania prowadzone były metodą warsztatową i każda z uczestniczek miała możliwość przedstawienia kolejno problemu lub trudnej sytuacji, z którą się zmaga.

Zadaniem coacha było wsparcie uczestniczek w procesie znajdywania rozwiązań dla danego problemu i podsuwanie metod dojścia do rozwiązania. W zależności od rodzaju problemu stosowano różne techniki poszukiwania rozwiązań przez grupę: burza mózgów, obserwacja, informacja zwrotna, poszukiwanie odmiennych rozwiązań metodami twórczego myślenia, studia przypadków.

Energia grupy okazała się nieoceniona. Te z uczestniczek, które stanęły w miejscu podczas takich sesji grupowych, dostawały nową dawkę energii i chęci do dalszych działań. Nabierały przekonań, że skoro koleżance się udaje to i mnie się powiedzie. Kobiety bardzo silnie się ze sobą integrowały, wpierając i kibicując sobie wzajemnie. Każdy najmniejszy sukces świętowały i przeżywały razem.

 

Coaching grupowy, był nie tylko elementem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, ale sprawił, że wzajemne relacje uczestniczek wychodziły daleko poza ramy projektu. Kobiety spotykały się także prywatnie, aby rozmawiać, radzić się, wspierać, albo wspólnie cieszyć się z sukcesów koleżanki. Beneficjentki łączyły się w grupki wspólnie rozwijając jedną działalność i tworząc spółki cywilne lub spółdzielnie. Różne działalności napędzały swój wzajemny rozwój.

 

Jedna z beneficjentek założyła firmę związaną z projektowaniem mebli, które mogą być wykorzystane przez właścicielkę pracowni dekorowania wnętrz. Z kolei inna uczestniczka projektu otworzyła salon sukien ślubnych, aby projektować i szyć dla klientek koleżanki – właścicielki firmy zajmującej się organizacją wesel. Panie, które rozwijały firmę szkoleniową mogły „trenować” na koleżankach ucząc ich wiedzy z zakresu zarządzania ludźmi czy marketingu, a same skorzystać w perspektywie z usług agroturystycznych właścicielki małego siedliska, organizując tam warsztaty czy szkolenia.

To zjawisko synergii, „samoaktywizacji grupy” nie było nawet ujęte w celach projektu, ponieważ nikt nie spodziewał się, że może zaistnieć taka interakcja. Wielka szkoda, że w różnych działaniach aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych, takich właśnie działań brakuje.

 

7. Coaching indywidualny i grupowy w innych projektach aktywizacyjnych - porównanie

W innych projektach związanych z aktywizacją kobiet, nasze doświadczenia pokazują, że skuteczność stosowania coachingu zależy od typu klientek.

Efekty są tym większe, czym większa jest świadomość celów i motywacja uczestniczek. Coaching jest wówczas motorem działań i zmian oraz porządkuje, systematyzuje i strukturalizuje te działania, dodając energii i pomagając przejść przez kolejne etapy budowania firmy.

Bardzo trudno pracuje się z kobietami, które nie wiedzą, czego chcą. Są osobami bezrobotnymi od lat i tkwią w wyuczonej bezradności, nie potrafiąc zdefiniować nawet swoich marzeń czy pragnień.

Często problemy takich beneficjentek wynikają z głębszych przyczyn, mających korzenie w przeszłości oraz doświadczeniach w małżeństwie czy rodzinie. Wówczas coaching nie jest do końca przydatnym narzędziem. Takie klientki często wymagają najpierw terapii, pozamykania różnych trudnych spraw z przeszłości a dopiero później, mogą odkrywać swoje mocne strony i mieć refleksje nad przyszłością.

 

W jednym z projektów aktywizacyjnych dla kobiet prowadzonych przez warszawską fundację, także znalazł się coaching indywidualny i grupowy, jako narzędzie wsparcia.

Grupę beneficjentek stanowiły tu głównie kobiety długotrwale bezrobotne, albo w dość trudnej sytuacji rodzinnej (okołorozwodowej, przemocowej). Większość Pań również wyrażała chęć założenia własnej działalności gospodarczej, mając sprecyzowany pomysł na biznes.

Podczas coachingów indywidualnych omawianej grupy kobiet, charakterystyczna była zmiana postrzegania celu. W trakcie procesu beneficjentki, które przyszły z zamiarem podjęcia działalności i były przekonane, że jest to ich właściwy cel, odkrywały, że powody marzeń o firmie były zupełnie inne. Zdarzało się, że motywacją kobiet nie było działanie zmierzające do samodzielności finansowej i rozwoju, ale udowodnienie otoczeniu, że jestem coś warta, albo, chcę mężowi utrzeć nosa lub udowodnię teściowej, kto jest mądrzejszy. Taka motywacja do działania zazwyczaj grozi klęską w przyszłości, ponieważ nie wynika z głębokich przemyśleń i akceptacji własnych wewnętrznych pragnień, niezależnych od otoczenia.

To „doprecyzowanie celu” wydaje się być kluczowe w coachingu, w różnych projektach pomocowych. Po takim „doprecyzowaniu” liczba chętnych beneficjentek, które pragnęły odpowiedzialnie założyć własną działalność gwałtownie malała.

Natomiast bardziej znaczącą rolę w omawianym projekcie stanowił coaching grupowy, ponieważ tutaj zjawisko synergii i wymiany doświadczeń, było silniejszą siłą napędową do zmian beneficjentek. Przykładem ilustrującym – czym był coaching grupowy, dla uczestniczek, stanowi wypowiedź jednej z nich:

 

Barbara Ołdakowska w okresie od 2008 – 2009 roku, prowadziła grupę wsparcia dla kobiet bezrobotnych. Projekt zakładał cotygodniowe spotkania z grupą kobiet oraz indywidualne konsultacje, jednogodzinne (realizowane zgodnie z potrzebami beneficjentek).

We wspomnianym projekcie byłam beneficjentką, a  Barbara Ołdakowska – moim coachem. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mojego coacha mogę stwierdzić, że moje życie uległo diametralnej zmianie. Z osoby niepewnej siebie, swoich możliwości i kompetencji, osoby ulegającej stanom depresyjnym, niepoukładanej życiowo i zawodowo, stałam się kobietą czynu, która nie tylko uruchomiła własny biznes, ale udzielam wsparcia innym kobietom w podobnej sytuacji.

Porównując oba projekty – „Kobiety Kobietom”, którego uczestniczkami były beneficjentki nieaktywne zawodowo, ale z pomysłem na biznes i projekt fundacji dla kobiet bezrobotnych, z wyuczoną bezradnością i problemami w życiu osobistym, można powiedzieć, że coaching indywidualny u osób bardziej świadomych siebie, swoich wartości – jest narzędziem porządkującym, pomagającym w rozwiązywaniu bieżących problemów i przynoszącym większe efekty, natomiast u osób z wyuczoną bezradnością – sprawdza się jako narzędzie służące odkrywaniu obszarów do pracy terapeutycznej, motywujące do podjęcia „pracy nad sobą”.

Coaching grupowy w projekcie PARP wyzwalał synergię i działania poza projektowe wśród beneficjentek, natomiast w projekcie fundacji stanowił ogromną siłę wsparcia w wytrwaniu w pracy nad sobą i zmianą.

Należy w tym miejscu podkreślić, że bardzo ważnym elementem jest właściwe przeprowadzenie rekrutacji – czyli doboru beneficjentów do projektu, ponieważ w obu omawianych przypadkach znalazło się kilka kobiet, które nie potrafiły wykorzystać możliwości jakie gwarantowały projekty. W przypadku projektu „Kobiety Kobietom”, kilka uczestniczek miało niewłaściwie sprecyzowany cel oraz problemy rodzinne, które bez wejścia w terapię uniemożliwiły podjęcie działań związanych z założeniem działalności gospodarczej. Natomiast w projekcie fundacji oprócz coacha zabrakło doświadczonego terapeuty, który wspomógłby beneficjentki w wychodzeniu z sytuacji traumatycznych.

 

8. Wnioski i podsumowania

W projekcie pilotażowym „Kobiety Kobietom”, który jest projektem typowo aktywizacyjnym, kluczowym okazało się wykorzystanie coachingu. Sprawdził się tu zarówno coaching indywidualny, jak i grupowy, oraz pomysł, aby trenerami byli Ambasadorzy Przedsiębiorczości, czyli osoby z doświadczeniem w prowadzeniu biznesu, zarządzaniu ludźmi.

Trzydzieści kobiet w Warszawie przez 9 miesięcy trwania projektu założyło  12 firm. Pozostałe uczestniczki są w różnych fazach wdrażania swoich pomysłów.

Powstały między innymi:

 • sklep internetowy z zabawkami dla dzieci - http://babybart.pl/
 • biuro rachunkowo – księgowe - http://www.urk.com.pl/
 • sklep internetowy dla mężczyzn z ubraniami, bielizną i akcesoriami -http://facetaria.pl/
 • sklep internetowy z wyrobami artystycznymi -http://www.patchdream.pl/
 • pracownia fotografii artystycznej http://aleksandrapavoni.daportfolio.com/
 • księgarnia dla dzieci - http://www.zaczytanie.com.pl/
 • pracownia projektowania wnętrz- http://www.flashinteriors.pl/
 • firma związana z organizacją przyjęć ślubnych- http://www.imtstudio.pl/
 • klub fitness – “Challenge Fitness Club” http://www.challenge-fitness.pl/
 • salon sukien ślubnych szytych na miarę przez młodą projektantkę ( w trakcie realizacji)
 • firma aranżująca wnętrza dla dzieci, w przedszkolach i innych miejscach użyteczności publicznej (w trakcie realizacji)

cip_en

Hostowane na o12.pl